Registratie Benelux

 

Depot
Wanneer een merk in de Benelux gedeponeerd wordt, zal het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom het merk allereerst beoordelen op absolute gronden. Het Bureau kijkt bijvoorbeeld of uw merk beschrijvend is voor de genoemde waren of diensten (bijvoorbeeld: het woord SUPERMELK voor melk) of in strijd is met de openbare orde of goede zeden. Zo ja, dan kan het Bureau een weigering uitspreken, waartegen u in beroep kunt gaan. Uiteraard zullen wij de kansen op een weigering vooraf met u bespreken.

Daarnaast kan er door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom een informatief onderzoek naar oudere gelijkende merken worden verricht. Dit onderzoek is zuiver voor uw informatie en het Bureau mag uw depot niet weigeren omdat er oudere gelijkende merken bestaan. De houders van deze merken kunnen echter wel zelf actie tegen uw merk nemen.

Wanneer u een nieuw merk wilt gaan gebruiken is het daarom in de praktijk belangrijk om vooraf onderzoek te verrichten (een zogenaamd vooronderzoek) om de beschikbaarheid van het merk te beoordelen.

 

U kunt uw merk met spoed laten inschrijven, tegen betaling van een extra takse. Er zijn nu eenmaal situaties waarbij de behoefte bestaat om een merk snel in te schrijven. Bijvoorbeeld als u uw merk wilt inroepen tegen iemand die inbreuk op uw rechten maakt. Of als u internationale bescherming van uw merken wilt, die in bepaalde gevallen gebaseerd moet zijn op een basisregistratie in de Benelux.

In geval van een spoedinschrijving wordt het merk ingeschreven zodra aan de formaliteiten is voldaan. Deze procedure kan al binnen enkele dagen zijn afgerond. Let wel, de toetsing op absolute gronden en een eventuele oppositie vindt in dit geval na inschrijving plaats. Dit kan tot gevolg hebben dat uw inschrijving alsnog wordt doorgehaald.

Klassen
Een merk wordt gedeponeerd voor bepaalde waren en/of diensten. Deze waren en/of diensten worden volgens de formele regels voor de classificatie ingedeeld in bepaalde klassen (groepen van producten en diensten). Aan de hand van de door u opgegeven waren en/of diensten zullen wij de classificatie opstellen. Het tarief voor het deponeren van een merk is standaard inclusief drie klassen. Voor een extra klasse geldt een toeslag.

Geldigheidsduur
Een merkinschrijving is 10 jaar geldig en kan daarna desgewenst voor verdere perioden van 10 jaar worden verlengd.

Bewaking
Wanneer wij voor u een merk in de Benelux deponeren wordt het merk standaard aangemeld voor bewaking in de Benelux. Op deze manier wordt u geïnformeerd over nieuwe aanvragen van merken die met uw merk overeenstemmen. Wij adviseren u of het nieuwe merk inbreuk maakt op uw merkrechten. In overleg met ons kunt u eventueel besluiten om hier bezwaar tegen te maken. Mocht uw merk in de loop van de geldigheidsduur niet meer van belang zijn, dan kunt u het abonnement aan het eind van ieder lopend jaar opzeggen. Wij zullen u hier ieder jaar schriftelijk aan herinneren.

De kosten voor een bewakingsabonnement gaan in op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin uw depot is verricht. Derhalve is de bewaking in het eerste kalenderjaar van uw depot gratis.

Deponeren
Indien u besluit over te gaan tot het laten deponeren van een merk, dan dient u te bepalen of u vooraf een onderzoek wilt laten verrichten. Verdere informatie vindt u hierover onder het kopje "onderzoeken". Hierna kan het onderzoek of de depotprocedure opgestart worden.

 

Registratie buitenland
Nationale registraties