Brands & Trademarks

Marqu Brands & Trademarks is gespecialiseerd in de registratie van merken en modellen op wereldwijd niveau. Daarnaast houden wij ons bezig met alle juridische aspecten op het gebied van merkenrecht, modelrecht, auteursrecht en handelsnaamrecht.

Intellectual Property Law

Marqu Intellectual Property Law procedeert en adviseert over het intellectuele eigendomsrecht. Een goede samenwerking tussen een gespecialiseerde IE advocaat en een merkengemachtigde is erg belangrijk. Marqu is een full service IE kantoor dat staat voor kwaliteit, een praktisch en oplossingsgericht advies met een individuele benadering.

Brands & Trademarks

Marqu Brands & Trademarks is gespecialiseerd in de registratie van merken en modellen op wereldwijd niveau. Daarnaast houden wij ons bezig met alle juridische aspecten op het gebied van merkenrecht, modelrecht, auteursrecht en handelsnaamrecht.

Intellectual Property Law

Marqu Intellectual Property Law procedeert en adviseert over het intellectuele eigendomsrecht. Een goede samenwerking tussen een gespecialiseerde IE advocaat en een merkengemachtigde is erg belangrijk. Marqu is een full service IE kantoor dat staat voor kwaliteit, een praktisch en oplossingsgericht advies met een individuele benadering.

Marqu Brands & Trademarks B.V.
Zuid-Hollandlaan 7, 2596 AL Den Haag

Marqu Brands & Trademarks is gespecialiseerd in de registratie van merken en modellen op wereldwijd niveau. Daarnaast houden wij ons bezig met alle juridische aspecten op het gebied van merkenrecht, modelrecht, auteursrecht en handelsnaamrecht.

Wij beschikken over een lange geschiedenis op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht en onze adviseurs zijn gediplomeerde en gekwalificeerde gemachtigden.

Wij leveren maatwerk aan zowel grotere nationale en internationale ondernemingen als ook aan het MKB. Onze dienstverlening kenmerkt zich door een persoonlijke benadering en betrokkenheid en een “no-nonsense” aanpak, servicegerichtheid en hoge kwaliteit. Het belang van de cliënt staat uiteraard bij ons altijd voorop.

Merken

Merken zijn: woorden, cijfers, letters, logo’s, afbeeldingen, verpakkingsontwerpen, kleuren en alle andere “tekens” die de producten of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. Enkele voorbeelden zijn: het woordmerk SONY, het PHILIPS logo, de kleur geel van Zwitsal en de vorm van de “wokkel” van Smiths. Maar ook de naam van een onderneming is meestal een merk, omdat de naam niet alleen de onderneming identificeert, maar ook haar producten of diensten.

Merkonderzoek

Een onderzoek laat zien welke (identieke en/of gelijkende) merken zijn ingeschreven of aangevraagd. Een onderzoek heeft tot doel: inzicht verkrijgen in de mogelijke risico’s van het in gebruik nemen van een merk.

Wij bieden een ruime keuze van mogelijke onderzoeken. Een onderzoek zal nooit zekerheid kunnen geven omtrent de beschikbaarheid van een merk. Het onderzoeken kan het beste gezien worden als: verantwoord handelen door gebruik te maken van beschikbare middelen om risico’s zo klein mogelijk te maken.

Merkregistratie Benelux

Wanneer een merk in de Benelux gedeponeerd wordt, zal het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) het merk allereerst beoordelen op absolute gronden. Het Bureau kijkt bijvoorbeeld of uw merk beschrijvend is voor de genoemde waren of diensten (bijvoorbeeld: het woord SUPERMELK voor melk) of in strijd is met de openbare orde of goede zeden. Zo ja, dan kan het Bureau een weigering uitspreken, waartegen u in beroep kunt gaan. Uiteraard zullen wij de kansen op een weigering vooraf met u bespreken.

U kunt uw merk met spoed laten inschrijven, tegen betaling van een extra takse. Er zijn nu eenmaal situaties waarbij de behoefte bestaat om een merk snel in te schrijven. Bijvoorbeeld als u uw merk wilt inroepen tegen iemand die inbreuk op uw rechten maakt. Of als u internationale bescherming van uw merken wilt, die in bepaalde gevallen gebaseerd moet zijn op een basisregistratie in de Benelux.

Een merk wordt gedeponeerd voor bepaalde waren en/of diensten. Deze waren en/of diensten worden volgens de formele regels voor de classificatie ingedeeld in bepaalde klassen (groepen van producten en diensten). Aan de hand van de door u opgegeven waren en/of diensten zullen wij de classificatie opstellen. Het tarief voor het deponeren van een merk is standaard inclusief drie klassen. Voor een extra klasse geldt een toeslag.

Een merkinschrijving is 10 jaar geldig en kan daarna desgewenst voor verdere perioden van 10 jaar worden verlengd.

Wanneer wij voor u een merk in de Benelux deponeren wordt het merk standaard aangemeld voor bewaking in de Benelux. Op deze manier wordt u geïnformeerd over nieuwe aanvragen van merken die met uw merk overeenstemmen. Wij adviseren u of het nieuwe merk inbreuk maakt op uw merkrechten. In overleg met ons kunt u eventueel besluiten om hier bezwaar tegen te maken.

De kosten voor bewaking gaan in op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin uw depot is verricht. De bewaking is in het eerste kalenderjaar van uw merkaanvraag gratis.

Merkregistratie buitenland

Er zijn in principe drie verschillende manieren om een merk buiten de Benelux te beschermen. Iedere manier heeft zijn eigen voor- en nadelen en het zal van uw eigen situatie afhangen wat voor u de beste keuze is. Hieronder volgt meer informatie over de verschillende mogelijkheden.

De “Internationale registratie”
Benelux-onderdanen (ondernemingen/particulieren) die een Benelux registratie bezitten kunnen op basis hiervan bescherming in het buitenland aanvragen via een Internationale Registratie.

Een Internationale Registratie is een “bundel” van nationale merkinschrijvingen. Via een Internationale Registratie kunt u op redelijk eenvoudige, snelle en goedkope wijze bescherming krijgen in een groot aantal landen.

De kosten van een Internationale Registratie bestaan uit een basisbedrag en vervolgens per land dat u kiest een landentoeslag.

Het is bovendien mogelijk bij een Internationale Registratie om te zijner tijd de registratie uit te breiden met extra landen. De kosten bestaan, net als bij de gewone aanvrage, uit een basisbedrag en daarnaast per land dat u kiest een landentoeslag.

De “Europese registratie” of het “Uniemerk”
De Europese registratie biedt u de mogelijkheid om door middel van een aanvraag bescherming te verkrijgen voor alle landen van de Europese Gemeenschap. Dit zijn, naast de Benelux, Bulgarije, Cyprus (Griekse deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Een basisinschrijving is niet verplicht. Wel kunnen, bij de merkaanvrage of na verkrijging van de merkinschrijving, oudere rechten verkregen in landen van de Europese Unie worden ingeroepen (= senioriteit), waardoor het Europese merkrecht in die landen als het ware terug gaat tot die oudere datum. Als gevolg daarvan wordt de vernieuwing van eventueel reeds bestaande nationale inschrijvingen overbodig. Zie ook de voor- en nadelen van de verschillende registratiesystemen: voor-en-nadelen.

Nationale merkregistraties

In de landen die niet zijn aangesloten bij het systeem van de Internationale- of Europese Registratie, bijvoorbeeld Canada, kan alleen bescherming worden verkregen door middel van afzonderlijke Nationale aanvragen.

De kosten verschillen per land maar zijn doorgaans (veel) hoger dan een aanvraag via de Internationale of Europese Registratie.

Deze zijn zeer kostbaar en alleen interessant wanneer er geen andere weg is of wanneer u slechts in één land geïnteresseerd bent (een Internationale- of EU registratie levert voor dezelfde prijs diverse landen op).

Voor- en nadelen merkregistraties

Wat zijn de voor- en nadelen van de diverse systemen?
Welke weg u ook kiest om bescherming in het buitenland te verkrijgen, de uiteindelijke rechten zijn even sterk. U hoeft zich om die reden niet af te vragen welke weg de beste is, maar met name welke weg het meest (kosten)efficiënt is.

Het voordeel van de Europese registratie is dat u door middel van één registratie bescherming verkrijgt voor de gehele EU en dat gebruik in één van de landen uw rechten in de gehele EU in stand houdt. Het nadeel is echter dat weigering in één land leidt tot weigering van de hele aanvraag. De aanvraag kan in dat geval worden “geconverteerd” in nationale aanvragen, maar dit is kostbaar.

Een voordeel van de Internationale aanvrage boven de Europese aanvrage is dat wanneer uw merk in één land op bezwaren stuit, de aanvraag voor de overige landen blijft bestaan en u alleen de aanvraag verliest in het betreffende land. De aanvraag is zeer betaalbaar met weinig risico’s en altijd een zeer goede keus. Een ander groot voordeel is dat deze registratie op ieder gewenst moment kan worden uitgebreid met bescherming in meerdere landen.

Handelsnamen

Een bestaande handelsnaam, de naam waaronder een onderneming wordt gedreven in tegenstelling tot een merknaam, kan ook een bezwaar zijn voor een nieuw merk en vice-versa!

Handelsnaamonderzoek

Wanneer u een nieuwe onderneming begint doet u er verstandig aan om naast het handelsnaamonderzoek tevens een merkonderzoek te laten verrichten.

Volgens de Handelsnaamwet is het namelijk verboden een handelsnaam te voeren, welke een merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn producten of diensten een recht heeft. Het is om die reden mogelijk dat een houder van een merkregistratie bezwaar zal maken tegen het gebruik van uw handelsnaam.

Registratie van uw handelsnaam

Wanneer u reeds een handelsnaam voert is het aan te bevelen de handelsnaam als merk te registreren. In de onderstaande toelichting trachten wij u duidelijk te maken waarom het raadzaam is om een naam van een onderneming als merk te registreren. Wanneer u een onderneming drijft onder een bepaalde handelsnaam krijgt u in Nederland automatisch bescherming onder de Handelsnaamwet. Op grond van deze wet verkrijgt u een bepaalde bescherming voor de naam.

U kunt namelijk optreden tegen ondernemingen die een jongere handelsnaam voeren die slechts in geringe mate afwijkt van de door u gevoerde naam wanneer er, gezien de aard van de onderneming en de plaats van vestiging, door dit gebruik verwarring bij het publiek te duchten is. Met andere woorden, wanneer het handelsdebiet van beide ondernemingen en de aard van de activiteiten dicht bij elkaar liggen is er in de meeste gevallen sprake van handelsnaaminbreuk.

Bescherm uw handelsnaam als merk

Wellicht denkt u dat uw naam in dat geval goed beschermd is. Er kunnen zich echter allerlei zaken voordoen waarbij de Handelsnaamwet geen uitkomst biedt. In vrijwel al deze gevallen had de merkenwet wel uitkomst geboden.

Wanneer u namelijk uw handelsnaam als merk beschermt krijgt u een veel bredere bescherming. U kunt in dat geval ook optreden tegen het gebruik van uw naam door een ander als merk voor soortgelijke producten of diensten. Daarnaast is het niet van belang wat de plaats van vestiging is van beide ondermeningen, u krijgt een recht voor de gehele Benelux en hoeft er geen concreet gevaar voor verwarring te zijn.

Wij adviseren daarom: “bescherm uw handelsnaam als merk”.

Modellen

Aan een nieuw product gaan meestal vele maanden ontwikkelingswerk en behoorlijke investeringen vooraf. Er is een grote behoefte aan de bescherming van deze investeringen.

Over het algemeen zijn er twee belangrijke manieren om een nieuw product te beschermen, namelijk een modelaanvraag en een octrooiaanvraag. Beide manieren kunnen elkaar overlappen en beiden aanvragen moeten opgestart worden voordat u het product bekend maakt. Voor modelaanvraag in de Benelux geldt er inmiddels een respijttermijn van 12 maanden waarbij de nieuwheid niet geschaad wordt. Het is belangrijk om vooraf stil te staan bij de volgende mogelijkheden en een beslissing te nemen over de stappen die u wel en niet wilt nemen en dit ook daadwerkelijk uit te voeren, voordat u (zelfs op oriënterende wijze) de markt op gaat.

Modelregistratie: wat is een model?

Met een modelregistratie kan een model, tekening of een combinatie van beide worden beschermd. Met een model bedoelen wij een nieuwe driedimensionale vormgeving van een gebruiksvoorwerp bijvoorbeeld het nieuwe uiterlijk van stofzuigers, auto’s of meubels. Bij tekeningen gaat het bijvoorbeeld om tweedimensionale decoraties, dessins, motieven of patronen die worden aangebracht op producten als behangpapier of textiel.

Waarom modelbescherming

De ontwikkeling van een nieuw product brengt vaak aanzienlijke kosten met zich mee. Om te voorkomen dat een ander vrijelijk en kosteloos van uw inspanningen gebruik maakt, dient u het uiterlijk van uw nieuwe product als model te beschermen. Een modelinschrijving verschaft u de mogelijkheid derden elke commerciële handeling met betrekking tot het gedeponeerde product te verbieden zoals het vervaardigen, het verkopen en het invoeren daarvan. Een modelregistratie beschermt uitsluitend het uiterlijk van het product en derhalve niet de technische werking ervan.

Hoe ontstaat een modelrecht

Modelbescherming wordt verkregen door het model als eerste te registreren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Een model dat geregistreerd wordt, dient een eigen karakter te hebben en nieuw te zijn. Enerzijds betekent nieuw dat u het model zelf nog niet gebruikt mag hebben. Anderzijds betekent dit dat als iemand kan aantonen dat een voorwerp met een identiek of nagenoeg hetzelfde uiterlijk reeds op de markt was op het moment dat de modelregistratie werd verricht, de nieuwheid betwist kan worden. Indien dit met succes gebeurt, wordt de modelregistratie nietig verklaard. Nieuwheid is dus een heel belangrijk vereiste.

Tot één jaar nadat het model openbaar is gemaakt, kan een geldige modelregistratie worden verricht. In veel landen buiten de Benelux kent men het verschijnsel “absolute nieuwheid” hetgeen wil zeggen dat het model overal ter wereld nieuw moet zijn. Indien u uw model ook buiten de Benelux wilt beschermen dient u hier derhalve rekening mee te houden en bij voorkeur direct in alle landen waar u wilt gaan verkopen bescherming voor het model aan te vragen.

Benelux modelregistratie

In één Benelux modelregistratie kunnen 1 tot en met 50 modellen worden beschermd. De modellen hoeven niet met elkaar in verband te staan. Zo is het bijvoorbeeld toegestaan in één modelregistratie een stoel, een sleutelhanger en een dessin voor behangpapier op te nemen.

Een modelaanvraag wordt door het BBIE alleen onderworpen aan een formeel onderzoek. Een modelaanvrage kan niet geweigerd worden wegens het bestaan van oudere, mogelijk conflicterende modelinschrijvingen.

Registratie buiten de Benelux

Het is heel goed mogelijk dat u uw nieuwe product ook buiten de Benelux wilt gaan verkopen. Er zijn drie mogelijkheden om bescherming te verkrijgen, te weten de EU-modelregistratie, de zogenaamde “internationale modelregistratie” en nationale modelregistraties per land.

EU-modelregistratie

Het is mogelijk één registratie te verkrijgen voor alle landen van de Europese Unie (Nederland, België, Luxemburg, Bulgarije, Cyprus (Griekse deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden).

De registratie is een onlosmakelijk geheel voor alle 28 landen. Voordeel is dat de kosten relatief laag zijn. Nadeel is dat als in één land problemen ontstaan (bijvoorbeeld met de houder van een eerder recht), dit ook gevolgen heeft voor de bescherming in de andere landen.

Als u uw model ook in één of meer EU-landen buiten de Benelux gaat gebruiken, is deze EU-registratie de voordeligste keuze.

Internationale modelregistratie

Wanneer u interesse heeft in een Internationale modelregistratie kunnen wij u een overzicht doen toekomen waarin de landen worden vermeld welke kunnen worden aangewezen in deze registratie. Dit zijn onder andere Europese Unie, U.S.A., Japan. U kunt bescherming verkrijgen in één tot alle aangesloten landen, afhankelijk van wat u wilt. Ook de Benelux kan in een Internationale modelregistratie worden aangewezen.

In een Internationale modelregistratie kunnen 1 tot en met 100 modellen worden beschermd. In tegenstelling tot een Benelux modelregistratie kunnen in één meervoudige Internationale modelregistratie alleen modellen worden ondergebracht die in dezelfde administratieve klasse zijn gerangschikt, zoals bijvoorbeeld een föhn met verschillende onderdelen of een serie van verschillende meubelen of kledingstukken.

Een Internationale modelaanvraag wordt door het Internationale Modellenbureau alleen onderworpen aan een formeel onderzoek. Een modelaanvrage kan niet geweigerd worden wegens het bestaan van oudere, mogelijk conflicterende modelinschrijvingen.

Nationale modelregistratie

Wanneer u modelbescherming wenst in andere landen dan de landen die aangesloten zijn bij de Internationale- of EU-registratie, is dit alleen via een Nationale modelregistratie mogelijk. Ook bij Nationale aanvragen is een meervoudige registratie van verschillende categorieën modellen zelden mogelijk.

Octrooien

Een octrooi beschermt niet alleen een product als zodanig maar ook het achterliggende werkingsprincipe. Vandaar dat door middel van een octrooi veelal de meest ruime productbescherming kan worden verkregen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat voor een octrooi strenge eisen worden gesteld. Zo dient het product of de werkwijze niet alleen volstrekt nieuw te zijn maar tevens moet het product of de werkwijze op een niet voor de hand liggende wijze afwijken van al datgene dat bekend is. Is dat het geval dan spreekt men van een uitvinding.

Octrooiaanvragen

Nu is het niet zo dat het product in zijn geheel nieuw dient te zijn. Het is voldoende indien het product op één of meer onderdelen afwijkt van het bekende. En ook indien voor de totstandkoming van het nieuwe product louter bestaande onderdelen en technieken zijn toegepast, bestaat niettemin de mogelijkheid tot octrooibescherming, mits aan de hiervoor genoemde eisen is voldaan. Overigens biedt een octrooi niet alleen bescherming voor producten, maar kan een octrooi ook worden verleend voor systemen en werkwijzen zoals bijvoorbeeld fabricagetechnieken en bereidingswijzen.

Ook voor octrooien geldt: zodra u de vinding bekend maakt, tast u de nieuwheid aan en is het te laat om voor het product nog bescherming te verkrijgen. Uw vinding is dan in principe voor iedereen vrij te gebruiken. Ook hier is het dus van belang om in een vroeg stadium na te gaan of uw product of werkwijze voor octrooiering in aanmerking komt, en zo ja, om tijdig een beslissing te nemen over de stappen die u in dat verband wilt nemen.

Een octrooiaanvraag kunt u zelf opstellen en indienen, maar het is gebruikelijk en veel veiliger om dit te laten doen door een octrooigemachtigde. Indien u meent dat uw product of werkwijze nieuwe en niet voor de hand liggende onderdelen bevat, die voor u een concurrentievoorsprong kunnen betekenen, dan zullen wij u graag met een ter zake kundige octrooigemachtigde in contact brengen.

Gezien het feit dat het verrichten van een modeldepot ook de nieuwheid van een uitvinding kan aantasten (en andersom), vinden wij het van groot belang om uw producten tegen zowel de octrooiwet als de modellenwet te toetsen, alvorens deze bekend te maken via deponering en publicatie, of anderszins.

Domeinnamen

Domeinnamen zijn géén intellectuele eigendomsrechten, maar elektronische adressen van websites. Domeinnamen zijn vaak identiek aan merken en handelsnamen. In tegenstelling tot merken of handelsnamen zijn domeinnamen uniek. Bij de keuze van een domeinnaam moet rekening worden gehouden met de merk- en handelsnaamrechten van derden.

Domeinnamen

Een domeinnaam mag niet gelijk zijn aan, of verwarringwekkend veel lijken op het merk van een ander als dat merk geregistreerd is voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten als waarvoor de website, waar de domeinnaam bij hoort, wordt gebruikt.
Merkhouders van identieke merken, die naast elkaar bestaan omdat ze worden gebruikt voor geheel verschillende producten of diensten, kunnen met elkaar in conflict komen bij het registreren van een domeinnaam. In een dergelijk geval geldt immers dat wie het eerst komt, het eerst maalt.

Als er sprake is van een bekend merk, is optreden tegen een domeinnaam vaak mogelijk als de andere partij profiteert van de bekendheid van het bekende merk. Als een ander een domeinnaam heeft geregistreerd met als duidelijk doel iemand dwars te zitten, geld uit te persen of van zijn bekendheid te profiteren, is optreden meestal ook mogelijk.

Marqu heeft ruime ervaring en is deskundig in het voeren van zowel gerechtelijke procedures als klachtprocedures (arbitrage) bij domeinnaamconflicten.

Licenties

Wanneer u over een registratie van een merk beschikt is het mogelijk om de rechten op dit merk in licentie te geven aan een derde. U stemt in dat geval toe in het gebruik van uw merk door een derde onder uw eigen, in een licentieovereenkomst, vast te stellen voorwaarden.

Licenties

U behoudt het recht om op te treden tegen de licentiehouder wanneer hij in strijd met de bepalingen van de licentieovereenkomst handelt, met betrekking tot de duur ervan, de door inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren en/of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarbinnen het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouder in het verkeer gebrachte waren.

Wanneer u een merk in licentie wilt geven aan een derde is het van belang dat u deze licentie aantekent in het merkenregister. Wanneer u dit namelijk niet doet kan de licentie niet aan derden worden tegengeworpen. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer een houder van het merk het merk zou verkopen aan een derde, of wanneer dit bijvoorbeeld door een curator zou worden gedaan bij een faillissement, de licentiehouder geen rechten aan de licentie kan ontlenen. Wanneer de licentie is aangetekend is dit wel het geval.

Licenties kunnen ook binnen uw eigen organisatie worden verstrekt. U kunt bijvoorbeeld een merk op uw privé-naam houden of op naam van uw holding en een licentie geven aan uw BV of werkmaatschappij. Dergelijke constructies kunnen vruchten afwerpen in de toekomst en bieden u extra bescherming tegen de gevolgen van onverhoopte financiële calamiteiten.

Advocatuur

Wij kunnen u ook terzijde staan wanneer het gaat om de behandeling van conflicten.Wanneer het niet lukt om tot een buitengerechtelijke oplossing te komen, is het mogelijk om de zaak voor de rechter te brengen. Dit dient door een advocaat te geschieden. Indien u dit wenst kan een advocaat van Marqu Intellectual Property Law uw zaak behartigen.

Conflicten/opposities

Bijvoorbeeld, wanneer een derde u ervan beschuldigt dat u inbreuk maakt op zijn rechten of, bijvoorbeeld, wanneer u van mening bent dat iemand inbreuk maakt op uw rechten. Of wanneer de houder van een ouder merk bezwaar maakt tegen uw overeenstemmende merk of vice versa, een zogenaamde oppositie.

In eerste instantie zal de kwestie bestudeerd worden en zal gekeken worden naar uw positie. Aan de hand hiervan zal er, wanneer het een mogelijke inbreuk op rechten van een derde betreft, een verweer opgesteld worden of, wanneer een derde mogelijk inbreuk maakt op uw rechten, een eventuele actie opgestart worden.

Marqu Intellectual Property Law procedeert en adviseert over het intellectuele eigendomsrecht. Een goede samenwerking tussen een gespecialiseerde IE advocaat en een merkengemachtigde is erg belangrijk. Marqu is een full service IE kantoor dat staat voor kwaliteit, een praktisch en oplossingsgericht advies met een individuele benadering.

Detachering

Het beheer van een merkenportefeuille vereist vaak veel tijd, maar ook kennis van zaken. Wij detacheren regelmatig onze adviseurs om hulp en advies te verlenen aan houders van grote merkenportefeuilles. Veelal blijkt deze “hands-on” vorm van bijstand bijzonder effectief en leidt tot grote verbeteringen, waaronder niet in het minst aanzienlijke kostenbesparingen en een versterking van juridische positie.

Portfoliobeheer

Veelal is de directie of de juridische afdeling belast met het beheer van IE zaken en het instrueren van merkenbureaus en andere specialisten. Deze functie is vaak tijdrovend en vereist veel kennis en inzicht, niet alleen van IE regelgeving maar ook van de eigen organisatie. Veelal is deze kennis in slechts één persoon geconcentreerd, iets wat bijzonder vervelend is ingeval die persoon al dan niet tijdelijk niet beschikbaar is. Onze ervaring en werkstijl stellen ons in staat u op dit gebied op bijzondere wijze van dienst te zijn. In praktijk varieert onze functie van het volledig beheren van uw IE rechten en het instrueren van externe bureaus, tot het bijstaan van uw eigen adviseurs.

Audits

Vaak is het interessant om na te gaan wat u allemaal aan IE rechten in huis heeft en welke beschermingsmaatregelen zijn genomen. Hieruit kunnen conclusies worden getrokken voor beleidsbeslissingen die te maken hebben met zowel kostenbeheersing, verbetering van de eigen positie, maar ook zelfs versterking van de in-huis faciliteiten die worden ingezet voor het beheer van uw portfolio en de instructie van uw merkenbureau.

Client Login

Marqu geeft haar cliënten online toegang tot al hun registraties. Met Online-IP biedt Marqu haar cliënten een online tool die het beheer van uw Intellectuele Eigendomsportefeuille vereenvoudigt en 24/7 overzicht en controle over de merkenportefeuille biedt.

Medewerkers

Mr. Fernanda Quarles van Ufford
BMM/Europees Gemachtigde, Advocaat

LinkedIn

Drs. Marielle van der Loo
BMM/Europees Gemachtigde

LinkedIn

Anita Noordenbos
Trademark assistant

LinkedIn

Drs Leo Brand
Adviseur strategie en merkpositionering

Jolan Stoel
Financiën

Belle Brand
Marketing

CONTACT

Mocht u uitgebreide informatie en/of tarieven wensen te ontvangen of wanneer u vragen heeft, neem dan geheel vrijblijvend contact op.

  Privacy statement

  Marqu Brands & Trademarks is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van cliënten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld (onder nummer m1499501) bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

  Persoonlijke gegevens/informatie site
  Marqu Brands & Trademarks respecteert de privacy van onze cliënten en bezoekers op onze site. Wij dragen er zorg voor dat de gegevens/informatie die u aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld. U kunt onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of welke gegevens/informatie dan ook over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij gegevens/informatie van u vragen om bijvoorbeeld met u te kunnen corresponderen, uw opdracht te verwerken of een depot te kunnen verrichten. Wij zullen u te allen tijde laten weten hoe Marqu Brands & Trademarks deze gegevens/informatie zal gebruiken. Marqu Brands & Trademarks stelt deze gegevens/informatie onder geen beding beschikbaar aan derden, met uitzondering van:

  derden die worden ingeschakeld om de door u opgedragen dienst te kunnen leveren;
  indien Marqu Brands & Trademarks hiertoe wettelijk wordt verplicht;
  indien dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker van de diensten van Marqu Brands & Trademarks of om de rechten van Marqu Brands & Trademarks te beschermen.

  Persoonlijke gegevens/informatie dienstverlening
  U kunt ons met gebruik van allerlei communicatiemiddelen om informatie en/of advies vragen dan wel een opdracht bij ons neerleggen. De gegevens/informatie die u hierbij opgeeft, wordt gebruikt om onze correspondentie te personaliseren en om de dienstverlening beter op uw wensen af te kunnen stemmen. U kunt uw gegevens/informatie die u ons hebt verstrekt te allen tijde wijzigen of verwijderen, en wel op één van de volgende manieren.

  Om de gegevens/informatie die u hebt verschaft voor een bepaalde kwestie, aanvraag of nieuwsbrief, te verwijderen, of uw gegevens/informatie geheel uit onze database te laten verwijderen, stuurt u een e-mail naar info@marqu.nl met vermelding van de volgende informatie in het tekstgedeelte van het e-mailbericht:

  uw naam;
  het e-mailadres waarmee u zich heeft aangemeld;
  uw gebruikersnaam (indien van toepassing);
  de naam van de kwestie, aanvraag, nieuwsbrief of andere vorm van interactie.

  Persoonlijke gegevens/informatie overig
  Wanneer wij contact met u opnemen (bijvoorbeeld wanneer Marqu Brands & Trademarks u een nieuwsbrief stuurt waarvoor u u hebt aangemeld), vindt u normaal gesproken onderaan de nieuwsbrief het adres van de betreffende Marqu Brands & Trademarks afdeling, dat u kunt gebruiken om ons te laten weten dat u de betreffende nieuwsbrief of andere vorm van communicatie niet langer wenst te ontvangen.

  Wanneer u wijzigingen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens/informatie of voorkeuren of vragen of opmerkingen ten aanzien van privacy-gerelateerde zaken wilt doorgeven, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@marqu.nl.

  Cookies
  Marqu Brands & Trademarks kan gebruik maken van Cookies teneinde de gegevens over uw bezoek aan onze website te gebruiken. Met behulp van cookies verzamelen we onder andere de volgende informatie: [inloginformatie; het e-mailadres; de toegangscode; het Internet Protocol (IP)-adres dat werd gebruikt om uw computer met het Internet te verbinden; het type en de versie van de browser; het besturingssysteem en platform dat u gebruikt om verbinding te maken; het cookie-nummer; de delen van de site die u hebt bezocht of waarnaar u hebt gezocht; de Uniform Resource Locators (URL’s) van de sites via welke u onze sites heeft bezocht en via welke pagina u onze sites hebt verlaten, met vermelding van tijd en datum]. Bij de meeste browsers kunt u in de werkbalk op Help klikken om informatie te raadplegen hoe u de instellingen van uw computer kunt wijzigen, bijvoorbeeld om in te stellen dat u elke keer dat u een cookie ontvangt daarvan bericht krijgt, of dat alle cookies worden geweigerd. Wanneer u echter alle cookies weigert, kan het zijn dat sommige onderdelen van onze sites mogelijk niet werken.

  Hyperlinks
  Onze site kan links naar andere websites bevatten. Deze sites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Marqu Brands & Trademarks accepteert geen verantwoordelijkheid voor de privacy reglementen en of de inhoud van deze sites.

  Overige openbaarmakingen
  Marqu Brands & Trademarks behoudt zich het recht voor om zichzelf toegang te verschaffen tot uw persoonlijke gegevens/ informatie en om deze openbaar te maken teneinde te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om gevolg te geven aan legitieme verzoeken van overheden, organisaties of personen die zich bezighouden met wetshandhaving of partijen wier verzoek wij redelijkerwijs gerechtvaardigd achten in verband met eventuele beschuldigingen door enige partij inzake uw misbruik van onze diensten, om onze systemen naar behoren te laten functioneren of om onszelf of onze gebruikers te beschermen.

  Beveiliging
  Marqu Brands & Trademarks heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens/informatie goed beveiligd is, onder andere door het aantal mensen dat fysiek toegang heeft tot onze database servers te beperken en door gebruik te maken van elektronische beveiligingssystemen en toegangscodes teneinde te voorkomen dat onbevoegden zichzelf toegang verschaffen tot de gegevens/informatie.

  Overdracht
  In het onwaarschijnlijke geval dat wij onze bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk aan een andere partij verkopen of anderszins van de hand doen, behouden wij ons het recht voor om uw gegevens/informatie over te dragen als onderdeel van de bedrijfsmiddelen.

  Beleidswijzigingen
  Marqu Brands & Trademarks streeft ernaar u op de hoogte te stellen van eventuele beleidswijzigingen die wezenlijk van invloed zijn op de manier waarop wij uw gegevens/informatie gebruiken. Wij moedigen gebruikers echter aan om op verantwoorde wijze met hun privacy om te gaan en derhalve regelmatig zelf te kijken of het privacybeleid is gewijzigd en indien gewenst hun voorkeuren aan te passen.

  Toestemming
  Met uw ondubbelzinnige toestemming zullen wij in het kader van de noodzakelijke werkzaamheden die Marqu Brands & Trademarks voor u verricht uw gegevens/informatie aan derden gevestigd buiten de Europese Unie doorgeven. U bevestigt met deze toestemming dat Marqu Brands & Trademarks u voldoende heeft geînformeerd over het niveau van bescherming in het betreffende land of betreffende landen. Met uw toestemming mogen wij (en indien van toepassing, onze partners of andere betrouwbare derde partijen) uw gegevens/informatie gebruiken voor bepaalde marketing-, marktonderzoek, analyse- en daaraan gerelateerde doeleinden. Wij zullen u altijd vragen of u gegevens/informatie wilt ontvangen over ons en geselecteerde derde-producten en diensten. Met uw toestemming zullen wij van tijd tot tijd met u communiceren via uw relevante gegevens/informatie, aanbiedingen en andere materialen die u mogelijk zal interesseren, en zullen wij uw relevante gegevens/informatie van tijd tot tijd ter beschikking stellen aan betrouwbare partners en derde partijen voor zulke doeleinden.

  Disclaimer
  Marqu Brands & Trademarks besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens/informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Marqu Brands & Trademarks is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Alle prijs- en productinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

  Aanmelding bij het College bescherming persoonsgegevens
  De verwerking van persoonsgegevens door Marqu Brands & Trademarks is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, bezoekadres Prins Clauslaan 20, e-mail: info@cbpweb.nl, internet: www.cbpweb.nl

  Contact
  Indien u vragen of opmerkingen over het voorgaande heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@marqu.nl of te bellen naar 070-3069922.

  Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden voor verlening van diensten van Marqu Brands & Trademarks B.V., en Marqu Intellectual Property Law, gevestigd te Den Haag.

  Artikel 1 Algemene bepalingen
  1.1 Deze algemene voorwaarden (“de Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen (inclusief offertes, overeenkomsten en alle pre-contractuele situaties) tussen Marqu Brands & Trademarks B.V. en Marqu Intellectual Property Law (hierna:” Marqu”) en enige derde (“de opdrachtgever”) die Marqu opdracht geeft tot het verrichten van enige werkzaamheden door Marqu.
  1.2 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Algemene Voorwaarden respectievelijk in iedere overeenkomst waarop zij van toepassing zijn verklaard (“de overeenkomst”), zijn slechts geldig indien Marqu deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Wijzigingen en aanvullingen gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).
  1.3 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden dan wel de overeenkomst niet geldig is, blijven de overige bedingen in de Algemene Voorwaarden respectievelijk de overeenkomst voor het overige van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling zal worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet-geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk zal benaderen.

  Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
  2.1 De overeenkomst tussen Marqu de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk of mondeling Marqu een opdracht geeft voor het verrichten van enige diensten en Marqu deze opdracht accepteert.
  Ten aanzien van de werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en de omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
  2.2 Alle overeenkomsten en/of handelingen die als gevolg van het in 2.1 bepaalde, daarbij of in aansluiting daarop worden aangegaan respectievelijk worden verricht, worden geacht een uitvoering te zijn van de overeenkomst.
  2.3 In het geval van opdrachten respectievelijk aanbiedingen en toezeggingen van Marqu die niet schriftelijk door Marqu zijn bevestigd, zal behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever, de uitleg van de inhoud en de strekking van de overeenkomst uitsluitend door Marqu worden gegeven. Indien en voorzover de opdrachtgever rechten aan de opdracht wil ontlenen, dient de opdracht schriftelijk te worden bevestigd.
  2.4 Marqu behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.
  2.5 Marqu is gerechtigd om – indien Marqu dit noodzakelijk of wenselijk acht – voor de goede uitvoering van de haar verstrekte opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend.

  Artikel 3 Tarieven
  3.1 De honorering van de door Marqu te verrichten werkzaamheden geschiedt:
  a. voor kosten van tussenkomst bij registraties en andere aantekeningen in merken- en modellenregisters, waaronder het opstellen van de daarvoor verschuldigde taxen, retributie(s) en eventuele honoraria van buitenlandse agenten/correspondenten: volgens vaste tarieven (excl. BTW), dan wel conform de door Marqu daarvoor specifiek geoffreerde bedragen;
  b. voor andere dan de in 3.1.a genoemde werkzaamheden: op basis van de aan het overeengekomene bestede uren volgens een door Marqu vastgesteld uurtarief (excl. BTW).
  De geldende tarieven zijn de tarieven die zijn vermeld in de meest recente tarievenlijsten of door Marqu aan opdrachtgever bevestigde prijzen.
  3.2 In de tarieven zijn niet begrepen de van geval tot geval variërende kosten voor clichés, extra klassen, tekeningen, documentgegevens, registeruittreksels, legalisaties, vertalingen, classificaties [etc.] Evenmin zijn in deze tarieven begrepen de kosten die na indiening van formulieren voor aanvraag/depot kunnen ontstaan wegens publikatie, verlening, onderhandelingen met derden of andere werkzaamheden, zoals kosten welke voortvloeien uit ambtshalve bezwaren of wegens opposities van derden tegen de aanvrager. Deze kosten worden separaat doorbelast aan de opdrachtgever. Door Marqu aan de opdrachtgever verstrekte kostenbegrotingen hebben een indicatief en vrijblijvend karakter.
  3.3 Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren zoals bijvoorbeeld taxen, lonen en verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is Marqu gerechtigd de tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de opdrachtgever door te berekenen.

  Artikel 4 Betaling
  4.1 Marqu zal geheel naar eigen keuze de door haar te verrichten werkzaamheden en de door haar te maken kosten op basis van voorschotnota’s, tussentijdse declaraties en einddeclaraties aan de opdrachtgever in rekening brengen. Teveel betaalde gelden zullen na beëindiging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever worden terugbetaald.
  4.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen, dienen voorschotnota’s binnen 8 dagen na verzenddatum aan Marqu te worden betaald. Tussentijdse declaraties en einddeclaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Marqu te zijn betaald. De betaling dient plaats te vinden zonder enige korting, inhouding of verrekening. De opdrachtgever heeft niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
  4.3 De op de bank-/giro-afschriften aangegeven valuta-dag wordt als de dag van betaling aangemerkt. Geschillen van welke aard dan ook, laten voornoemde betalingsverplichtingen onverlet.
  4.4 Elke nota of vordering wordt als een afzonderlijke vordering van Marqu op de opdrachtgever beschouwd.
  4.5 De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de voldoening van de openstaande rekeningen ten name van de opdrachtgever, ook wanneer de opdrachtgever te kennen heeft gegeven de opdracht ten behoeve van een derde te hebben gegeven. Wanneer de opdrachtgever een opdracht namens een derde geeft en geen zelfstandige verplichtingen op zichzelf wenst te nemen, dient zulks uitdrukkelijk en schriftelijk bij het geven van de opdracht te worden medegedeeld.
  4.6 Indien de opdrachtgever niet binnen de in artikel 4.2 genoemde termijnen betaalt, is de opdrachtgever door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan is de opdrachtgever rente aan Marqu verschuldigd over openstaande vorderingen van Marqu van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Marqu op schadevergoeding op basis van de wet.
  Tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen door de opdrachtgever aan Marqu verschuldigd is geworden dan wel verschuldigd zal worden verleent de opdrachtgever door het verstrekken van de opdracht een eerste pandrecht aan Marqu op de door Marqu voor of namens de opdrachtgever te deponeren merken c.q. modellen, zullende de aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de opdrachtgever bewijs opleveren van het bestaan van dit pandrecht. Marqu zal gerechtigd zijn om in geval van verzuim in betaling door de opdrachtgever dit recht op kosten van de opdrachtgever in de betreffende registers in te schrijven. Het pandrecht vervalt door betaling door de opdrachtgever van al hetgeen de opdrachtgever aan Marqu verschuldigd is. Marqu zal alsdan op kosten van de opdrachtgever een eventuele inschrijving van het pandrecht intrekken.
  4.7 Alle kosten van invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De hoogte van de aan Marqu verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform de geldende incasso-tarieven van de Nederlandse Orde van Advocaten, dan wel bedragen het bedrag van de werkelijk gemaakte kosten, zo die hoger zijn. De incasso-kosten worden berekend over het gehele door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, inclusief voornoemde rente van 1,5%.

  Artikel 5 Werkzaamheden/garantie
  5.1 Marqu garandeert dat zij de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen zal verrichten.
  5.2 De opdrachtgever stemt nadrukkelijk in met het navolgende:
  a. Ten aanzien van door Marqu dan wel via haar tussenkomst, te verrichten onderzoeken naar merken, modellen, handelsnamen enz. wordt geen volledigheid door Marqu gegarandeerd, noch wordt enige andere garantie gegeven ten aanzien van de resultaten van dergelijke onderzoeken. Eventuele adviezen met betrekking tot de beschikbaarheid van een merk of model worden vrijblijvend door Marqu gegeven. De beslissing om een merk of model al dan niet te voeren of te doen voeren, alsmede alle andere beslissingen naar aanleiding van een onderzoek, worden volledig door en voor rekening en risico van de opdrachtgever genomen.
  In het geval van onderzoeken is de taak van Marqu beperkt tot het onderzoeken van merken en/of modellen en/of handelsnamen, al naar gelang de opdracht van de opdrachtgever, die in de betreffende merken- of modellenregisters zijn ingeschreven, en die door de betreffende autoriteiten openbaar zijn gemaakt. De opdrachtgever dient zelf maatregelen te nemen voor marktonderzoeken en andere onderzoeken, die (mede) bepalend zijn of kunnen zijn voor de toelaatbaarheid c.q. beschikbaarheid van een merk.
  b. Bij verzoeken om een merk of model in een merken- of modellenregister te doen inschrijven is de taak van Marqu beperkt tot het (laten) opstellen van de benodigde documenten en het (doen) indienen hiervan bij de bevoegde autoriteiten. De opdrachtgever is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de tijdige en deugdelijke levering aan Marqu van alle door haar verzochte daarbij benodigde documenten, afdrukken en gegevens. In het bijzonder is Marqu niet gehouden vooraf op eigen initiatief handelingen te verrichten met betrekking tot de beschikbaarheid en/of toelaatbaarheid en/of beschermbaarheid van een merk of model.
  c. Bij bewaking van merken, modellen en handelsnamen wordt geen garantie door Marqu gegeven ten aanzien van de volledigheid van de bewaking.
  d. Ingeval een termijn wordt gesteld voor de indiening van documenten of gegevens, dan wel voor welke actie ook, zal Marqu naar beste vermogen de benodigde actie tijdig nemen. In alle gevallen geldt dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de tijdige levering van de benodigde documenten c.q. gegevens. Marqu is, bij gebreke aan duidelijke instructies van opdrachtgever, te allen tijde gerechtigd, doch nooit verplicht, naar eigen inzicht te handelen, zulks voor rekening en risico en op kosten van opdrachtgever. De opdrachtgever verleent hierbij daartoe een uitdrukkelijke volmacht.
  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal Marqu niet verplicht zijn de haar opgedragen werkzaamheden voor of op een bepaald tijdstip te verrichten.
  e. In het geval van vernieuwingen van registraties van merken of modellen of andere handelingen die nodig zijn voor het instandhouden van rechten zal Marqu trachten de opdrachtgever aan de betreffende termijn te herinneren. De opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van dergelijke termijnen. De opdrachtgever is verplicht om zijn adreswijziging onmiddellijk aan Marqu door te geven.

  Artikel 6 Aansprakelijkheid
  6.1 Marqu staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de door of namens de opdrachtgever aan Marqu verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor, dan wel voor de gevolgen hiervan, geen enkele aansprakelijkheid. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door of namens de opdrachtgever (ook in geval van verstrekking te goeder trouw) geeft Marqu het recht tot toepassing van artikel 8 (beëindiging).
  6.2 Op grond van de aard van de werkzaamheden van Marqu en de subjectieve beoordelingsaspecten die daarbij steeds een rol spelen is Marqu niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit haar werkzaamheden behoudens in geval van opzet dan wel grove schuld.
  6.3 Voor schade van welke aard ook veroorzaakt door handelingen of nalatigheden door personeel in dienst bij Marqu of andere personen van wiens diensten Marqu gebruik maakt, daaronder begrepen adviezen door deze personen, is Marqu niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet en/of grove schuld.
  6.4 Onverminderd het in de Algemene Voorwaarden bepaalde is de totale aansprakelijkheid van Marqu die mogelijk toch zou kunnen ontstaan, steeds beperkt tot ten hoogste het bedrag van de dekking van de door Marqu terzake gesloten beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidverzekering.
  6.5 De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Marqu berust bij de opdrachtgever. De opdrachtgever aanvaardt deze bewijslast.
  6.6 De opdrachtgever zal Marqu vrijwaren ten aanzien van aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de overeenkomst dan wel enig door Marqu ingevolge de overeenkomst verricht merkdepot of andere handeling.

  Artikel 7 Overmacht
  7.1 In geval van overmacht is Marqu gerechtigd om, zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheid die de overmacht oplevert voortduurt, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn. In geval van opschorting zal Marqu alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
  7.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Marqu tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de opdrachtgever dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door opdrachtgever alsmede brand, overstromingen, stakingen, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, computerstoring en storingen in post- en telecommunicatie-activiteiten, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Marqu kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens haar opdrachtgever (verder) nakomt.
  7.3 Marqu is steeds gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden c.q. verschotten welke ter uitoefening van de betreffende overeenkomst zijn verricht c.q. verschuldigd zijn geworden voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden sprake was.

  Artikel 8 Beëindiging/opschorting/schadevergoeding
  8.1 Indien de opdrachtgever:
  a. zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient; of
  b. overgaat tot staking of liquidatie van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, of indien hiertoe een besluit wordt genomen; of
  c. enige verplichtingen uit kracht der wet of contractuele condities jegens Marqu niet of niet behoorlijk of niet tijdig voldoet;
  wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal enige (resterende) schuld aan Marqu. onmiddellijk opeisbaar zijn.
  8.2 Marqu is in de in lid 1 genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd haar overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:
  a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever en/of
  b. enig door de opdrachtgever aan Marqu verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of
  c. alvorens de overeenkomst verder na te komen van de opdrachtgever zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

  Artikel 9 Informatieplicht
  De opdrachtgever is gehouden Marqu onmiddellijk te informeren indien zich (een der) in artikel 8 lid 1 sub a en b genoemde omstandigheden voordoe(t)(n), dan wel indien sprake is van overmacht op basis waarvan de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Marqu niet kan nakomen dan wel geen informatie kan verstrekken over feiten en omstandigheden die (mede) van invloed kunnen zijn op de beoordeling van een situatie waarover Marqu advies zal geven.

  Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  10.1 Op alle tussen Marqu en opdrachtgever gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  10.2 Geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie bij uitsluiting ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, onverminderd het recht van Marqu eventuele geschillen bij de volgens de wet bevoegde rechter aanhangig te maken.