Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor verlening van diensten van Marqu Brands & Trademarks B.V., en Marqu Intellectual Property Law, gevestigd te Den Haag.

Artikel 1 Algemene bepalingen
1.1 Deze algemene voorwaarden (“de Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen (inclusief offertes, overeenkomsten en alle pre-contractuele situaties) tussen Marqu Brands & Trademarks B.V. en Marqu Intellectual Property Law (hierna:” Marqu”) en enige derde (“de opdrachtgever”) die Marqu opdracht geeft tot het verrichten van enige werkzaamheden door Marqu.
1.2 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Algemene Voorwaarden respectievelijk in iedere overeenkomst waarop zij van toepassing zijn verklaard (“de overeenkomst”), zijn slechts geldig indien Marqu deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Wijzigingen en aanvullingen gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).
1.3 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden dan wel de overeenkomst niet geldig is, blijven de overige bedingen in de Algemene Voorwaarden respectievelijk de overeenkomst voor het overige van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling zal worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet-geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk zal benaderen.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 De overeenkomst tussen Marqu de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk of mondeling Marqu een opdracht geeft voor het verrichten van enige diensten en Marqu deze opdracht accepteert.
Ten aanzien van de werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en de omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.2 Alle overeenkomsten en/of handelingen die als gevolg van het in 2.1 bepaalde, daarbij of in aansluiting daarop worden aangegaan respectievelijk worden verricht, worden geacht een uitvoering te zijn van de overeenkomst.
2.3 In het geval van opdrachten respectievelijk aanbiedingen en toezeggingen van Marqu die niet schriftelijk door Marqu zijn bevestigd, zal behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever, de uitleg van de inhoud en de strekking van de overeenkomst uitsluitend door Marqu worden gegeven. Indien en voorzover de opdrachtgever rechten aan de opdracht wil ontlenen, dient de opdracht schriftelijk te worden bevestigd.
2.4 Marqu behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.
2.5 Marqu is gerechtigd om – indien Marqu dit noodzakelijk of wenselijk acht – voor de goede uitvoering van de haar verstrekte opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend.

Artikel 3 Tarieven
3.1 De honorering van de door Marqu te verrichten werkzaamheden geschiedt:
a. voor kosten van tussenkomst bij registraties en andere aantekeningen in merken- en modellenregisters, waaronder het opstellen van de daarvoor verschuldigde taxen, retributie(s) en eventuele honoraria van buitenlandse agenten/correspondenten: volgens vaste tarieven (excl. BTW), dan wel conform de door Marqu daarvoor specifiek geoffreerde bedragen;
b. voor andere dan de in 3.1.a genoemde werkzaamheden: op basis van de aan het overeengekomene bestede uren volgens een door Marqu vastgesteld uurtarief (excl. BTW).
De geldende tarieven zijn de tarieven die zijn vermeld in de meest recente tarievenlijsten of door Marqu aan opdrachtgever bevestigde prijzen.
3.2 In de tarieven zijn niet begrepen de van geval tot geval variërende kosten voor clichés, extra klassen, tekeningen, documentgegevens, registeruittreksels, legalisaties, vertalingen, classificaties [etc.] Evenmin zijn in deze tarieven begrepen de kosten die na indiening van formulieren voor aanvraag/depot kunnen ontstaan wegens publikatie, verlening, onderhandelingen met derden of andere werkzaamheden, zoals kosten welke voortvloeien uit ambtshalve bezwaren of wegens opposities van derden tegen de aanvrager. Deze kosten worden separaat doorbelast aan de opdrachtgever. Door Marqu aan de opdrachtgever verstrekte kostenbegrotingen hebben een indicatief en vrijblijvend karakter.
3.3 Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren zoals bijvoorbeeld taxen, lonen en verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is Marqu gerechtigd de tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 4 Betaling
4.1 Marqu zal geheel naar eigen keuze de door haar te verrichten werkzaamheden en de door haar te maken kosten op basis van voorschotnota’s, tussentijdse declaraties en einddeclaraties aan de opdrachtgever in rekening brengen. Teveel betaalde gelden zullen na beëindiging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever worden terugbetaald.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen, dienen voorschotnota’s binnen 8 dagen na verzenddatum aan Marqu te worden betaald. Tussentijdse declaraties en einddeclaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Marqu te zijn betaald. De betaling dient plaats te vinden zonder enige korting, inhouding of verrekening. De opdrachtgever heeft niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
4.3 De op de bank-/giro-afschriften aangegeven valuta-dag wordt als de dag van betaling aangemerkt. Geschillen van welke aard dan ook, laten voornoemde betalingsverplichtingen onverlet.
4.4 Elke nota of vordering wordt als een afzonderlijke vordering van Marqu op de opdrachtgever beschouwd.
4.5 De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de voldoening van de openstaande rekeningen ten name van de opdrachtgever, ook wanneer de opdrachtgever te kennen heeft gegeven de opdracht ten behoeve van een derde te hebben gegeven. Wanneer de opdrachtgever een opdracht namens een derde geeft en geen zelfstandige verplichtingen op zichzelf wenst te nemen, dient zulks uitdrukkelijk en schriftelijk bij het geven van de opdracht te worden medegedeeld.
4.6 Indien de opdrachtgever niet binnen de in artikel 4.2 genoemde termijnen betaalt, is de opdrachtgever door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan is de opdrachtgever rente aan Marqu verschuldigd over openstaande vorderingen van Marqu van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Marqu op schadevergoeding op basis van de wet.
Tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen door de opdrachtgever aan Marqu verschuldigd is geworden dan wel verschuldigd zal worden verleent de opdrachtgever door het verstrekken van de opdracht een eerste pandrecht aan Marqu op de door Marqu voor of namens de opdrachtgever te deponeren merken c.q. modellen, zullende de aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de opdrachtgever bewijs opleveren van het bestaan van dit pandrecht. Marqu zal gerechtigd zijn om in geval van verzuim in betaling door de opdrachtgever dit recht op kosten van de opdrachtgever in de betreffende registers in te schrijven. Het pandrecht vervalt door betaling door de opdrachtgever van al hetgeen de opdrachtgever aan Marqu verschuldigd is. Marqu zal alsdan op kosten van de opdrachtgever een eventuele inschrijving van het pandrecht intrekken.
4.7 Alle kosten van invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De hoogte van de aan Marqu verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform de geldende incasso-tarieven van de Nederlandse Orde van Advocaten, dan wel bedragen het bedrag van de werkelijk gemaakte kosten, zo die hoger zijn. De incasso-kosten worden berekend over het gehele door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, inclusief voornoemde rente van 1,5%.

Artikel 5 Werkzaamheden/garantie
5.1 Marqu garandeert dat zij de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen zal verrichten.
5.2 De opdrachtgever stemt nadrukkelijk in met het navolgende:
a. Ten aanzien van door Marqu dan wel via haar tussenkomst, te verrichten onderzoeken naar merken, modellen, handelsnamen enz. wordt geen volledigheid door Marqu gegarandeerd, noch wordt enige andere garantie gegeven ten aanzien van de resultaten van dergelijke onderzoeken. Eventuele adviezen met betrekking tot de beschikbaarheid van een merk of model worden vrijblijvend door Marqu gegeven. De beslissing om een merk of model al dan niet te voeren of te doen voeren, alsmede alle andere beslissingen naar aanleiding van een onderzoek, worden volledig door en voor rekening en risico van de opdrachtgever genomen.
In het geval van onderzoeken is de taak van Marqu beperkt tot het onderzoeken van merken en/of modellen en/of handelsnamen, al naar gelang de opdracht van de opdrachtgever, die in de betreffende merken- of modellenregisters zijn ingeschreven, en die door de betreffende autoriteiten openbaar zijn gemaakt. De opdrachtgever dient zelf maatregelen te nemen voor marktonderzoeken en andere onderzoeken, die (mede) bepalend zijn of kunnen zijn voor de toelaatbaarheid c.q. beschikbaarheid van een merk.
b. Bij verzoeken om een merk of model in een merken- of modellenregister te doen inschrijven is de taak van Marqu beperkt tot het (laten) opstellen van de benodigde documenten en het (doen) indienen hiervan bij de bevoegde autoriteiten. De opdrachtgever is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de tijdige en deugdelijke levering aan Marqu van alle door haar verzochte daarbij benodigde documenten, afdrukken en gegevens. In het bijzonder is Marqu niet gehouden vooraf op eigen initiatief handelingen te verrichten met betrekking tot de beschikbaarheid en/of toelaatbaarheid en/of beschermbaarheid van een merk of model.
c. Bij bewaking van merken, modellen en handelsnamen wordt geen garantie door Marqu gegeven ten aanzien van de volledigheid van de bewaking.
d. Ingeval een termijn wordt gesteld voor de indiening van documenten of gegevens, dan wel voor welke actie ook, zal Marqu naar beste vermogen de benodigde actie tijdig nemen. In alle gevallen geldt dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de tijdige levering van de benodigde documenten c.q. gegevens. Marqu is, bij gebreke aan duidelijke instructies van opdrachtgever, te allen tijde gerechtigd, doch nooit verplicht, naar eigen inzicht te handelen, zulks voor rekening en risico en op kosten van opdrachtgever. De opdrachtgever verleent hierbij daartoe een uitdrukkelijke volmacht.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal Marqu niet verplicht zijn de haar opgedragen werkzaamheden voor of op een bepaald tijdstip te verrichten.
e. In het geval van vernieuwingen van registraties van merken of modellen of andere handelingen die nodig zijn voor het instandhouden van rechten zal Marqu trachten de opdrachtgever aan de betreffende termijn te herinneren. De opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van dergelijke termijnen. De opdrachtgever is verplicht om zijn adreswijziging onmiddellijk aan Marqu door te geven.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Marqu staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de door of namens de opdrachtgever aan Marqu verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor, dan wel voor de gevolgen hiervan, geen enkele aansprakelijkheid. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door of namens de opdrachtgever (ook in geval van verstrekking te goeder trouw) geeft Marqu het recht tot toepassing van artikel 8 (beëindiging).
6.2 Op grond van de aard van de werkzaamheden van Marqu en de subjectieve beoordelingsaspecten die daarbij steeds een rol spelen is Marqu niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit haar werkzaamheden behoudens in geval van opzet dan wel grove schuld.
6.3 Voor schade van welke aard ook veroorzaakt door handelingen of nalatigheden door personeel in dienst bij Marqu of andere personen van wiens diensten Marqu gebruik maakt, daaronder begrepen adviezen door deze personen, is Marqu niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet en/of grove schuld.
6.4 Onverminderd het in de Algemene Voorwaarden bepaalde is de totale aansprakelijkheid van Marqu die mogelijk toch zou kunnen ontstaan, steeds beperkt tot ten hoogste het bedrag van de dekking van de door Marqu terzake gesloten beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidverzekering.
6.5 De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Marqu berust bij de opdrachtgever. De opdrachtgever aanvaardt deze bewijslast.
6.6 De opdrachtgever zal Marqu vrijwaren ten aanzien van aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de overeenkomst dan wel enig door Marqu ingevolge de overeenkomst verricht merkdepot of andere handeling.

Artikel 7 Overmacht
7.1 In geval van overmacht is Marqu gerechtigd om, zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheid die de overmacht oplevert voortduurt, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn. In geval van opschorting zal Marqu alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
7.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Marqu tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de opdrachtgever dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door opdrachtgever alsmede brand, overstromingen, stakingen, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, computerstoring en storingen in post- en telecommunicatie-activiteiten, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Marqu kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens haar opdrachtgever (verder) nakomt.
7.3 Marqu is steeds gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden c.q. verschotten welke ter uitoefening van de betreffende overeenkomst zijn verricht c.q. verschuldigd zijn geworden voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden sprake was.

Artikel 8 Beëindiging/opschorting/schadevergoeding
8.1 Indien de opdrachtgever:
a. zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient; of
b. overgaat tot staking of liquidatie van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, of indien hiertoe een besluit wordt genomen; of
c. enige verplichtingen uit kracht der wet of contractuele condities jegens Marqu niet of niet behoorlijk of niet tijdig voldoet;
wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal enige (resterende) schuld aan Marqu. onmiddellijk opeisbaar zijn.
8.2 Marqu is in de in lid 1 genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd haar overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:
a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever en/of
b. enig door de opdrachtgever aan Marqu verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of
c. alvorens de overeenkomst verder na te komen van de opdrachtgever zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 9 Informatieplicht
De opdrachtgever is gehouden Marqu onmiddellijk te informeren indien zich (een der) in artikel 8 lid 1 sub a en b genoemde omstandigheden voordoe(t)(n), dan wel indien sprake is van overmacht op basis waarvan de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Marqu niet kan nakomen dan wel geen informatie kan verstrekken over feiten en omstandigheden die (mede) van invloed kunnen zijn op de beoordeling van een situatie waarover Marqu advies zal geven.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle tussen Marqu en opdrachtgever gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie bij uitsluiting ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, onverminderd het recht van Marqu eventuele geschillen bij de volgens de wet bevoegde rechter aanhangig te maken.